AVUKATLIK

Avukatlık Nedir?

Avukatlık; tarihin en eski mesleklerinden biridir. Kanun koyucu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda amaçsal bir tanımlama yapmayı tercih ederek, avukatlığın amacını; “hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır” şeklinde belirtmiştir.

Bu amaç ışığında Avukatlığı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde görev yapmak olarak belirtmiştir. Aynı şekilde, tüm hukuki sorun ve anlaşmazlıkları adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamanın Avukatlık mesleği içerisinde tanımlayan kanun koyucu, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamayı da Avukatlık mesleği içerisinde değerlendirmiştir.

Bu tanımdan hareketle, “Avukatlık” mesleğinin ifa edildiği bir yerde, öncelikle muhakkak bir hukuki ilişki olması gerekmektedir. Bir hukuki ilişkinin olmadığı bir yerde Avukatlık mesleğinin ifa edilemeyeceği aşikardır. Bununla birlikte, yine hukuki ilişki gibi ayrıca bir hukuki sorun ve/veya anlaşmazlık olan bir konumda da Avukatlık mesleği dahilinde bir ifa söz konusu olabilir. Dolayısıyla, hukuki ilişki, hukuki sorun yahut anlaşmazlık, Avukatlık mesleğinin icra edilmesinin zeminini oluşturmaktadır. Ayrıca, bu hukuki ilişki, sorun yahut anlaşmazlığın çözümü için yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara başvurulmuş olabilir, işte tam bu noktada Avukatlık mesleğinin “temsil” özelliği ön plana çıkmakta, sayılan yerlerde hukuk kurallarının tam olarak uygulanarak, sorunların/anlaşmazlığın çözümü sağlanmaya çalışılmaktadır. Müvekkilinin sorununu çözmek için harekete geçen Avukat, bu sorunu muhakkak hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlayarak çözmelidir.

Belirtilen nedenlerle, kanun koyucu Avukatlık mesleğini kamu hizmeti ve serbest meslek (md. 1) olarak tanımlamıştır. Hukuk kurallarının tam olarak uygulanması yönünden, kamu çıkarı korunduğundan “kamu hizmeti” gören avukatlar, kendilerini vekil kılan kişilerin (müvekkil) haklarını korumak için teknik bilgi ve becerilerini ortaya koyduklarından ve bu seçimi bir zorunluluk olmadan yerine getirdiklerinden, serbest meslek icra etmektedirler.

Avukatlık Hizmeti Nedir?

Toplum, her an birbiri ile etkileşim ve iletişim içerisinde olan özel ve/veya tüzel kişiler topluluğundan oluşmaktadır. İşte bu etkileşim ve iletişim içerisinde, bir kısım anlaşmazlıklar ortaya çıkabildiği gibi, kişiler bu etkileşimi ve iletişimi devam ettirmek/arttırmak amacıyla yeni girişimlerde bulunabilirler. İşte tam bu noktada, özel veya tüzel kişiler, anlaşmazlıkları gidermek amacıyla, bir kısım girişimlerde ve/veya başvuruda bulunmak isterler veya aralarındaki etkileşimi ve iletişimi devam ettirmek/arttırmak amacıyla bir kısım girişimlerde ve/veya başvuruda bulunmak zorunda kalabilirler. Bununla birlikte, özel ve tüzel kişiler tarafından uyulması gereken bir kısım kurallar, yine bu özel ve tüzel kişiler tarafından ihlal edilebilir.

Yukarıda belirtilen durumlarda yahut bu durumların türevleri hallerinde, özel veya tüzel kişiler, Avukattan yardım talep ederler. İşte, Avukatlık Hizmeti, ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlama, anlaşmazlıkları giderme, sorunları ortadan kaldırma gibi olumsuz durumlardan kurtulma/olumlu durumlar ortaya çıkarma amacıyla kendilerini temsil ettirme, ilgili kişi, kurum, kurul yahut kuruluşlara başvuruda bulunma gibi işlemleri gerçekleştirme olarak tanımlanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken, Avukatlık Hizmetinin her halükarda bir ücret karşılığı yapıldığı, bu nedenle Müvekkil ile Vekil (avukat) arasında kurulan ilişkinin bir “hizmet sözleşmesi” olduğudur.

İşte bu anlatılanlar ışığında YÜKSEKKAYA LAW OFFICE, kurulan “Avukatlık Hizmet Sözleşmesi”ne bağlı olarak, Müvekkillerinin ortaya çıkmış sorunlarını çözmek, özel-tüzel kişiler, kamu, kurul ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve diğer işlemleri yapmak amacıyla Avukatlık Hizmeti vermektedir.
Previous page: PROFESYONEL Next page: HUKUKİ DANIŞMANLIK