İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

14-02-2020

İhaleyi kazanan firmanın, ihale sonrası teslim ettiği ürünün incelenmesi, ihale şartnamesinde belirtilen ürünün özelliklerini taşıyıp taşımadığı incelenmelidir.  Zira firma, şartnamede belirtilen ürünün benzerini ve hatta hatta daha iyisini teslim etmiş olabilir.


Maalesef ihaleye fesat karıştırma ve/veya edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin yapılan yargılamalarda, yüklenici firma tarafından teslim edilen mal veya sunulan hizmetin şartnameden farklı olması durumunda hemen cezalandırılma yönüne gidilmektedir. Ancak yüklenici firma, şartnamede belirtilen ürün veya hizmetten farklı ve fakat daha iyi ürün veya hizmet sunmuş olabilir. Hatta yükleniciye fiyat avantajı sağlamayan ürünler ya da hizmetler söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, ihale amacına ulaşmış olacaktır.


Gerek idari denetimde gerekse cezai soruşturma ve/veya kovuşturmada bu husus gözardı edilmekte ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır.


Aşağıda bu konu ile ilgili bir Yargıtay kararları sunulmuştur. Kararlardan da anlaşılacağı üzere, yüklenici firmanın sunduğu ürün maliyet açısından ve hatta hiç incelenmeden karar veren Yerel Mahkeme kararları Yargıtay tarafından bozulmuştur.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ceza Dairesi         2017/6874 E.  ,  2019/11956 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Edimin ifasına fesat karıştırma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;
CMK'nın 260/1. maddesine göre edimin ifasına fesat karıştırma suçundan katılan sıfatını alabilecek surette zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması karşısında, 3628 sayılı Yasanın 18. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasına CMK'nın 237/2. maddesi hükmü uyarınca katılmasına ancak Hazine vekilinin 29/05/2017 tarihli dilekçesinin münhasıran katılma istemine yönelik olduğu ve temyiz iradesi içermediği nazara alınarak, incelemenin sanık müdafin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Özel ... Diş Protez Laboratuvarı sahibi olarak görev yapan sanığın, lehlerine sonuçlanan ...Devlet Hastanesince 23/12/2010 tarihinde düzenlenen kron, köprü, iskelet döküm, metal işçilik ve bitim hizmet alımına ilişkin ihalenin ediminin ifası kapsamında, teknik şartnameye aykırı olarak nikel içeren ürünler teslim etmek suretiyle edimin ifasına fesat karıştırdığı kabul edilen somut olayda; mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ''her ne kadar nikel alerjisi durumları dışında kullanılması sakıncalı olmayan ve yüklenici firma açısından fiyat avantajı bulunmayan yani şartnamedeki malzemeden daha ucuz olmayan, rutin diş hekimliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir alaşımla hizmet üretilmiş olduğunun'' belirtilmiş olması karşısında, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla firma tarafından hastaneye teslim edilen ürünlerin, teknik şartnamede yer alan ürünlerin özellikleri ve malların teslim edildiği tarihler de göz önünde bulundurularak ihale kapsamında teslim edilmesi gereken ürünlerden daha uygun maliyetli olup olmadıkları yönünde konusunda uzman bilirkişi marifetiyle rapor alınmasından sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Kabule göre de;
Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve E. 2014/140, K. 2015/85 sayılı Kararının 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK'nın 53/1. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı, sanık müdafin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA 24/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ceza Dairesi         2014/9299 E.  ,  2019/11941 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : İhaleye fesat karıştırma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında tayin olunan cezaların ayrı ayrı miktarına göre sanıklar müdafin duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, İNCELEMENİN DURUŞMASIZ YAPILMASINA karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Suç tarihinde sanık ...'ın ... başkan yardımcısı, sanıklar ..., ... ve ...'ın belediyede makine mühendisi olarak görev yaptıkları, sanıklardan İhsan'ın, ...'ın azmettirmesi ile Bolu belediye sınırları ve mücavir alanlardaki özel halk otobüslerinin rotasyona tabi çalıştırılması ve otuz adet otobüs hattı ihalesini kazanan mağdur, müşteki ve katılanlara Isuzu marka araçların teknik şartnameye uygun olmadığını, bu araçları alanlarla sözleşme imzalanmayacağını beyan ettiği, ihale sonrasında da telkinleri ile sanıklar ...,.. ve ...'a 09/11/2009 tarihli Isuzu marka araçların alçak taban olmadığı ve engelli rampasının yönetmeliklere uygun bulunmadığı, bu itibarla Isuzu marka araçların şartnameye uygun olmadığı yönündeki teknik raporu düzenlettirmek suretiyle sanık ...'in azmettirmesiyle sanıklar ...,...ve ...'ın görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri kabul edilen somut olayda; suça konu teknik raporun düzenlendiği 09/11/2009'da engelli rampasının korkuluklarının takılı olmadığı yönündeki sanık savunmalarının, müştekiler tarafından da kabul edilmesi ve aracın alçak taban olmadığı konusundaki itiraz üzerine 14/01/2010'da düzenlenen raporda bir değerlendirme yapılmamış olması karşısında, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, dosyanın ihale uzmanı ve makine mühendislerinden oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilerek dosya kapsamı itibarıyla teknik raporların düzenlendiği tarihte Isuzu marka araçların teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda, iddia ve savunmalar üzerinde de durularak rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hükümler kurulması,

Kabule göre de;

Yüklenen suçları TCK'nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işlediği kabul edilen sanıklar ..., ...,... ve ... hakkında, aynı Kanunun 53/5. maddesi gereğince, ayrıca, hükmolunan hapis cezasının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA 23/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.