KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

28-03-2020

25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'na eklenen geçici 5. madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:


“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”


Eklenen bu madde ile;


1- 24.03.2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçlarından dolayı başlanan infazlar DURUR. Yani, bu suçtan dolayı cezaevinde yer alan hükümlüler serbest bırakılır.

 

2- Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, ceza aldığı dosya veya dosyalardaki çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmı ise ikişer ay araya 15 eşit taksitte ödemekle yükümlüdür.


3- Eğer hükümlü onda birlik kısmı tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödemez ise, şikayetçinin başvurusu üzerine infazın devamına karar verilir.

 

4- Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.


Görüldüğü üzere, karşılıksız çek cezasından infazı başlayanlar veya bu suçtan kesinleşmiş cezası bulunup da firar olanlar hakkındaki infaz durmaktadır. Ancak, madde metninden infazın kendiliğinden durmayacağı anlaşılmaktadır. Her bir hüküm için, hükmü veren mahkemeye başvurularak talepte bulunulması gerektiği kanaatindeyiz.

 

Tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çekin karşılıksız kalan kısmının onda biri ödenmediği takdirde, cezanın infazına aynen devam edilmektedir.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.